விலை சூத்திரம்

  • இலங்கை

    பாணுக்கு விலைச்சூத்திரம்

    வர்த்தகர்கள் தன்னிச்சையாக பாணின் விலையை அதிகரிப்பது தொடர்பில் விலை சூத்திரம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துமாறு நிறை மற்றும் அளவீட்டு பரிசோதகர்களின் தொழிற்சங்கம், அரசாங்கத்திடம் கோரியுள்ளது. உலக சந்தையில் நிலவும்…

    Read More »
Back to top button