பாடசாலை விடுமுறை

  • இலங்கை

    பாடசாலை விடுமுறை நாட்கள் குறைப்பு?

    பாடசாலை விடுமுறை நாட்களை குறைப்பது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு அவதானம் தெலுத்தியுள்ளது. அடுத்த வருடம் பாடசாலை விடுமுறையை குறைப்பது தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக கல்வி அமைச்சர்…

    Read More »
Back to top button