கொப்பிகள்

  • இலங்கை

    பாடசாலை கொப்பிகளின் விலை அதிகரிப்பு

    பாடசாலை அப்பியாசக்  கொப்பிகள் உள்ளிட்ட பாடசாலை உபகரணங்களின் விலைகள் 300 வீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளதாக பாடசாலை உபகரணங்களை விற்பனை செய்யும் விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கடதாசி மற்றும் அச்சீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு…

    Read More »
Back to top button